Правова експертиза

Громадська організація “Всеукраїнський центр економічного права” може сприяти в проведенні правової експертизи актуальних економіко-правових праць, що впливають на рівень праворозуміння у сфері економічних відносин, а також інших об’єктів. За результатами експертизи складається науковий висновок особами, що мають науковий ступень кандидата або доктора юридичних наук.

  • Експертиза проектів нормативно-правових актів

Організація може надати допомогу у розробці актуальних проектів законів чи інших нормативно-правових актів, які є важливим у розвитку вітчизняної економіки.

Якщо ж такий проект нормативно-правового акту був складений іншим суб’єктом, то наша організація може здійснити експертизу (рецензування) такого проекту, унаслідок чого буде складений науковий висновок, що міститиме позитивні та негативні риси проекта, а також узагальнюючий висновок про доцільність його прийняття.

  • Експертиза господарських договорів

У разі, якщо від якості господарського договору залежить розвиток крупних бізнес-проектів, важливих для економіки України, організація сприятиме залученню вчених для формулювання правової позиції відносно змісту проекту таких господарських договорів, що дозволить виявити недоліки уже укладених договорів, надати пропозиції щодо вдосконалення проекту договору. Результат аналізу господарського договору буде викладений у науковому висновку, складеному членами організації, що мають наукову ступень.


  •  Експертиза наукових праць

Організація може залучити вчених-правників для здійснення експертизи (рецензування) дисертацій, монографій, наукових статей та інших наукових праць у сфері права.

Предметом перевірки при здійсненні подібного роду експертизи виступають: 

1) обгрунтованість та новизна висновків наукової роботи;

2) відсутність плагіату;

3) відповідність оформлення роботи встановленим вимогам;

4) інші питання за домовленістю.


  •  Експертиза інших об’єктів

За домовленістю ГО “Всеукраїнський центр економічного права” здійснює правову експертизу інших об’єктів.